БЛОГ

Imagine how many times as a customer who furnishes their home, you want to be able to visualize your favorite sofa in the living room to visually assess whether it matches the size, color or style of the rest of the interior. How many misunderstandings and disappointments could you avoid?! It is already possible only with two clicks before pressing the order button.

Представете си колко пъти като клиент, който обзавежда дома си, сте искали да имате възможност да визуализирате харесвания от вас диван във всекидневната, за да прецените нагледно дали отговаря като размер, цвят или стил на останалата част от интериора. Колко много недоразумения и разочарования бихте могли да избегнете?! Сега вече е възможно и то само с две кликвания преди натискането на бутона за поръчка.

С радост Ви съобщаваме, че iGreet Ltd е одобрен кандидат за доставчик във връзка с изпълнението на „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП).

Предлагаме Ви да се възползвате от предоставената възможност по програмата (BG16RFOP002-2.015-0002-С01), като се свържете с нас за някои от следните услуги:

  1. Изработка на WEB сайт

Ваучери – тип 1: ваучери за web-базирани ИКТ услуги:

  • фирмени/корпоративни web-сайтове с адаптивен дизайн, достъпен както от компютри, така и от мобилни устройства;

Ваучерът е с фиксирана номинална стойност в лева 5 000 лв. без ДДС.

  1. Софтуерна разработка и/или услуга в областта на VR/AR технологиите.

Ваучери – тип 2: ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност:

2.1. Група 1: ИКТ услуги за дигитален маркетинг

Ваучерът е с фиксирана номинална стойност от 20 000 лв. без ДДС.

 

За целта, трябва компанията Ви да развива своята основна икономическа дейност в една от следните групите дейности:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“; C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“; C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“; С27 „Производство на електрически съоръжения“; С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“; С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“; С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“.

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“; J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“; J60 „Радио- и телевизионна дейност“; J61 „Далекосъобщения“; J62 „Дейности в областта на информационните технологии“; J63 „Информационни услуги“; М72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“; С11 „Производство на напитки“; С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“; С14 „Производство на облекло“; С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“; С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“; С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“; С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“; С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“; С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“; С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“; С24 „Производство на основни метали“; С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“; С31 „Производство на мебели“; С32 „Производство, некласифицирано другаде“; С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

 

Важно! Кандидатите, които отговарят на критериите за допустимост се класират съгласно принципа „първи по ред, първи по право“ за съответния тип заявен ваучер според стойността (тип 1 или тип 2).

При проявен интерес е необходимо в кратък срок да се подготвят необходимите документи.

 

За повече информация, моля, свържете се с Павел Първанов, на имейл адрес pavel@igreet.co

 

Product packaging is quite an important marketing and communication tool and it plays a significant role in the decision-making process of customers. According to researches, one-third of consumer decision-making is based solely on product packaging. The packaging itself communicates many things – it says a lot about your product, your company values, and it also differentiates your brand from the competition. So the more eye-catching your product packaging is, the better.Прочети повече „Augmented Reality – The Technology Which Takes Packaging To The Next Level“

В следващите няколко публикации ще представим някои от (поне според нас) най-добрите реализирани рекламни кампании с добавена реалност. Ще разкажем за  добрите практики, използвани в тези кампании и ще представим креативните решения в тази насока.

 Прочети повече „Любимите ни рекламни кампании с добавена реалност: част 1“

С оглед на непрекъснатото развитие на производствените технологии и появата на нови такива, както и на динамично променящите се потребителски нужди и предпочитания, компаниите в производствената сфера постоянно  трябва да иновират и да се адаптират към новите реалности. Един от начините за постигане на тази цел е използването на добавена реалност в производствените процеси и операции.

Прочети повече „Добавена реалност в производството“

В края на месец Март тази година, съвместно с един от водещите производители на шоколадови и захарни изделия в България – Престиж 96, имплементирахме добавена реалност в опаковката на един от най-обичаните продукти на Престиж 96 – Вафли „Ная“.

Прочети повече „ПЪРВАТА В БЪЛГАРИЯ МАСОВА РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ С ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ“